* РБК — новости

* *

Главная Новости

Статут акціонерного товариства-1

Опубликовано: 01.09.2018

видео Статут акціонерного товариства-1

ИП ИЛИ ООО ЧТО ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

__________________         

ЗАТВЕРДЖЕНО

__________________              


Реєстрація ТОВ

Ухвалою виконкому    

__________________      

Установчими зборами                  

__________________    

(конференцією)

________________                 

                                                                                                                                                                               

Ради народних депутатів                                      

______________________

   (місто, область, край)

 

                                                                                               СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

                                                                                                                                         (назва)

                                                                                                                                                                                                                      __ _________ ____ р .

 

1.    Акціонерне товариство “ ________________________________________________________________________________________”

                                                                                                                                             (назва)

(надалі “товариство”) ________________________________________________________________________________________

створюється для ________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              (предмет діяльності)

Засновниками товаристває:___________________________________________________________________

3.    Місцеперебування товариства_______________________________________________________________

                                                                                                                                              (адреса)

4.    Товариство створюється з метою:____________________________________________________________

5.    Товариство є юридичною особою, має незалежний баланс, може від свого імені укладати договори, набувати майнових і немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у арбітражі, суді і третейському суді. Товариство має печатку і бланки зі своєю назвою.

6. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації у виконкомі___________________________

_________________________________________________________________________________________                        (районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів, місто. область, край)

7.    Товариство є ______________________________________ власником акцій (відкритим або закритим) товариства ____________________________________________ (для закритого товариства дається перелік усіх власників акцій, для відкритого - власниками можуть бути будь-які юридичні особи і громадяни)

8.    Акціонери мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства у порядку, визначеному цим Статутом; а) отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності товариства;

в) отримувати повну інформацію про діяльність товариства, у тому числі ознайомлюватися з даними його бухгалтерського обліку і звітності, а також з іншою документацією;

г) ______________________________________________________________________________________________

(можуть бути зазначені й інші права)

Акціонери мають переважне право на отримання продукції (робіт, послуг), що виробляється товариством. 9. Акціонери зобов’язані: а) оплачувати акції;

б) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

в) ______________________________________________________________________________________________

(можуть бути зазначені інші обов’язки)

10. Товариство має право створювати в установленому порядку на території країни і за кордоном свої дочірні підприємства, філії, представництва. Філії і представництва діють на

підставі положення, затвердженого товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених товариством статутів.

Ухвала про створення дочірніх підприємств, філій або представництв за кордоном приймається товариством згідно з діючим законодавством.

Філії і представництва діють на підставі доручень, отриманих від товариства.

II. Акціонери зазнають збитків лише в межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, що не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах несплаченої суми у випадку ______________________________________

12. Товариство не пізніше, ніж у першому кварталі поточного року публікує звіт про свою діяльність___________________ _______________________________________________________________________________________________

            (у пресі або в інший спосіб, установлений установчою конференцією)

ІЗ. У своїй господарській діяльності товариство керується законодавством України, Положенням про акціонерні това¬риства і товариства з обмеженою відповідальністю і цим статутом.

14. Статутний фонд товариства складає ______________карбованців. Статутний фонд товариства поділено на ___________акцій у карбованців кожна.

15. Акції можуть набуватися за рахунок переданих товариству будівель, споруд, устаткування та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування на землю, на воду та інші природні ресурси, на будівлі, на споруди й устаткування, а також передання майнових прав (у тому числі на інтелектуальну власність), грошових коштів у карбованцях, а також в іноземній валюті.

Вартість внесеного майна визначається за погодженням між засновниками товариства.

16. У випадках, коли майно передано акціонерам товариства лише для користування, розмір внеску і відповідно пай акціонера визначаються, виходячи з орендної платні, обчисленої за термін ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

                     (весь термін діяльності товариства, зазначений у статуті товариства, або термін, погоджений акціонерами)

У статуті може бути визначено інший порядок оцінки майна, що передається акціонером товариству для користування.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, переданого у користування товариству, несе ______________________

______________________________________________________________________________________________

                                                                                        (учасник, що передав це майно, або само товариство)

17. У рахунок майна, переданого товариству, акціонерові видається письмове зобов'язання продати йому відповідну кількість акцій.

18. Розмір статутного фонду товариства може бути змінено порядком, передбаченим законодавством за ухвалою загальних зборів акціонерів.

Зміна статутного фонду не більше ніж на І/З може бути здійснена за ухвалою виконавчого органу - правління *.

Ухвала правління про зміну статутного фонду доводиться до акціонерів _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

                                             (повідомленням, публікацією у пресі або іншим способом, установленим установчою конференцією)

19. Товариство випускає акції _________________________ (поіменні і на пред'явника)

Засновники купують акції на суму _______________________________________________________________________________________________ 

                                                           (зазначається сума, карбованців * (але не менше 25 відсотків статутного фонду)

20. Поряд із звичайними акціями товариством випускаються привілейовані акції на суму _____________________________

_______________________________________________________________________________________________

                                                    (не більше ніж на 10 відсотків ______________________ карбованців ** статутного фонду)

Власники привілейованих акцій _______________________________________________________________________________________________        

                                                          (зазначаються переваги в отриманні дивідендів, які мають власники привілейованих акцій)

Власники привілейованих акцій _______________________________________________________________________   

                                                   (не мають права голосу, або зазначається інша ухвала, прийнята на установчій конференції)

21. Відчуження поіменних акцій і акцій на пред'явника  _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________   

                                                                                (зазначається, чи потрібна згода товариства на відчуження акції)

22. Акціонер у терміни, встановлені установчими зборами (конференцією), але не пізніше року після реєстрації товариства зобов'язаний сплатити повну вартість акції.

У випадку несплати у визначений термін акціонер ___________________________________________________________ 

                                                                                                                    (сплачує за час прострочення 10 відсотків ________________________________________________________________________________________________

            річних з простроченої суми, якщо установчими зборами (конференцією) не ухвалено іншого)

Після закінчення терміну викупу акцій товариство має право реалізувати їх самостійно, як не пов'язані з підпискою.

23. Чистий прибуток товариства, що утворюється відповідно до встановленого порядку після сплати податків, передбачених законодавством, підлягає розподілу поміж учасників за підсумками роботи за рік ______________________________

(пропорційно до акцій акціонерів у статутному фонді товариства, або іншим способом, про який акціонери домовились)

Товариство створює резервний фонд обсягом ____________ __________________________статутного фонду. (не менше 15 відсотків)

Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до досягнення фондом зазначеного розміру.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає __________________________чистого прибутку товариства. (не менше 15 відсотків)

24. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. До виняткової компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; б) зміна статуту;

в) обрання і відкликання членів ради акціонерного товариства *;

г) обрання і відкликання членів правління **;

д) обрання і відкликання членів ревізійної комісії, затвердження її звітів і висновків і визначення порядку її діяльності;

е) затвердження річних результатів діяльності товариства, в тому числі його філій, порядку розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків;

є) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств та філій і представництв, затвердження статутів і положень про них;

ж) прийняття ухвал про притягнення до майнової відповідальності службових осіб товариства;

з) затвердження правил процедури і інших документів товариства, його організаційної структури;

і) розв'язання питання про набування товариством власних акцій;

к) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його філій і представництв;

л) затвердження договорів, що укладені на суму, яка перевищує __________карбованців;

м) прийняття ухвал про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідацій¬ного балансу;

  у)____________________________________________________ (можуть бути зазначені інші питання,

що становлять виняткову компетенцію загальних зборів)

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають більше 60 відсотків голосів.

25. Для розв'язання загальними зборами акціонерів таких питань потрібна більшість, що становить 3/4 голосів акціонерів, присутніх на зборах;

а) зміна статуту;

б) прийняття ухвали про припинення діяльності товариства;

в) створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій і представництв.

З усіх інших питань ухвали приймаються звичайною більшістю голосів присутніх.

26. Про майбутнє скликання загальних зборів власники поіменних акцій повідомляються персонально. Крім того, має бути зроблене загальне повідомлення ____________________________________________________________________________

                                                                                                  (зазначається спосіб повідомлення)

про майбутні збори, де зазначено час і місце проведення зборів і порядок денний. Це повідомлення має бути зроблене не менше ніж за 45 днів до скликання загальних зборів.

27. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 40 днів до скликання загальних зборів. У цей самий термін акціонери, що посідають у сукупності більше 10 відсотків голосів, мають право вимагати внесення питань до порядку денного.

Загальні збори не можуть приймати ухвали з питань, не внесених до порядку денного.

28. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом "одна акція - один голос".

29. Акціонер має право на підставі доручення доручати здійснення його прав на загальних зборах іншим акціонерам (їх представникам), а також третім особам.

Представники можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника у вищому органі, довівши це до відома правління товариства.

ЗО. Загальні збори акціонерів скликаються _______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

                                        (не рідше одного разу на рік або у інший термін, прийнятий установчими зборами (конференцією)

Позачергові збори скликаються правлінням, коли виникає загроза значного скорочення статутного фонду, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства у цілому.

Збори також мають бути скликані правлінням _______________________________________________________________________________________________      

                                                                                 (за вимогою ради акціонерного товариства або ревізійної комісії)

Акціонери, що посідають у сукупності більше 20 відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало цю вимогу, вони мають право скликати збори самі.

ЗІ. З метою здійснення контролю за діяльністю правління створюється рада акціонерного товариства, до якої можуть входити представники трудового колективу, профспілкової та інших організацій товариства.

З ухвали загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства може бути покладене виконання окремих функцій, що становлять компетенцію загальних зборів *.

32. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами правління.

33. У товаристві створюється виконавчий орган, що здійснює поточне управління його діяльністю - правління. Роботою правління керує ___________________________________________________________________________________________

                                                                                                      (що призначається, що обирається)

голова правління ________________________________________________________________________________________________

Правління розв'язує усі питання діяльності товариства, крім тих, що становлять виняткову компетенцію загальних зборів і ради акціонерного товариства. Загальні збори можуть прийняти ухвалу про передання частини належних їм прав до компетенції правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і ради акціонерного товариства і організує виконання їх ухвал.

35. Голова правління має право без доручення виконувати дії від імені товариства *.

Голова організовує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів має бути у будь-який час надана акціонерам. За їх вимогою повинні видаватися посвідчені витяги з книги протоколів.

36. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління здійснюється ревізійною комісією, що обирається у кіль-кості ________ осіб загальними зборами з числа акціонерів і представників трудового колективу.

37. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління здійснюються ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства, з власної ініціативи або за вимогою акціонерів, що посідають у сукупності більше 10 відсотків голосів. Члени ревізійної комісії можуть вимагати від службових осіб товариства надання їм усіх необхідних ма-теріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

38. Ревізійна комісія скеровує результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерів або раді акціонерного товариства.

Ревізійна комісія складає висновки за річними звітами і балансами. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати баланс.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання ради акціонерів, якщо виникла загроза істотним інтересам товариства, або виявлені зловживання, що їх припустилися службові особи.

39. Товариство припиняє свою діяльність:

а) з ухвали загальної ради акціонерів;

б) за іншими підставами, передбаченими законодавством України; в)_______________________________________________________________________________________________

                                                                                                     (можуть зазначатися інші підстави)

40. Припинення діяльності товариства проходить шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

41. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною товариством, а у випадках ліквідації за постановою держарбітражу або суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами товариства.

42. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс і надає його загальним зборам акціонерів.

43. Наявні у товариства грошові кошти, включно з виторгом з розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, з оплати праці працівників товариства, з кредиторами і виконання зобов'язань щодо державних облігацій, випущених товариством, розподіляються комісією поміж акціонерів

(пропорційно до наявних акцій або іншим порядком, що про нього прийнята ухвала на установчій конференції)

Власникам привілейованих акцій надається пріоритет перед іншими акціонерами при розподілі майна товариства у випадку його ліквідації.

Майно, передане товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

44. Ліквідація вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до реєстру державної реєстрації.

45. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею товариству, акціонерам, а також третім особам згідно з цивільним законодавством.

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss