* РБК — новости

* *

Главная Новости

Нове в оподаткуванні бізнесу з 1 січня 2017 року. Частина 1

Опубликовано: 08.10.2018

видео Нове в оподаткуванні бізнесу з 1 січня 2017 року. Частина 1

Семінар для ФОП і громадян 10.01.2018: ЄСВ – 2018 та про податки із заробітної плати

Трансфертне ціноутворення

Змінено критерії віднесення операцій до контрольованих. А саме, до таких належать:


Особливості складання податкових накладних - 2017

а) господарські операції, що здійснюються з пов'язаними особами - нерезидентами; б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та / або придбання товарів та / або послуг через комісіонерів-нерезидентів; в) господарські операції, здійснювані з нерезидентами, зареєстрованими в державах (на територіях), включених в перелік держав (територій), затверджений Кабінетом Міністрів України; г) господарські операції, здійснювані з нерезидентами, які не платять податок на прибуток (корпоративний податок), в тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, і / або які не є податковими резидентами держави, в якому вони зареєстровані як юридичні особи . Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

При визначенні переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:


Зміни до порядку ведення касових операцій у 2018 році

держави (території), в яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше процентних пунктів нижче, ніж в Україні; держави, з якими Україною не укладено міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією; держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний і повний обмін податкової та фінансової інформації на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Операції з контрагентом, зареєстрованим в державі (на території), включеної до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, в якому держави (території) були включені до цього переліку.

При цьому:

річний дохід платника податку перевищує 150 млн.гривень (раніше - 50 млн. грн.)

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом перевищує 10 млн. гривень (раніше 5 млн.грн.) за відповідний податковий (звітний) рік.

Електронний кабінет платника податків

В електронному кабінеті платника податку з'явиться можливість:

перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків; проведення звірки розрахунків платників податків з державним і місцевими бюджетами, а також отримання документа, що підтверджує стан розрахунків, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету з накладанням електронного підпису посадової особи контролюючого органу і печатки контролюючого органу; управління сумами помилково та / або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені відповідно до положень цього Кодексу; автоматизованого визначення обов'язкових для заповнення та подання форм податкової звітності та рахунків для сплати податків і зборів конкретного платника податків; заповнення, перевірки та подання податкових декларацій, звітності до контролюючого органу; реєстрації, коригування податкових накладних / розрахунків в Єдиному реєстрі податкових накладних та акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних; інформування платників податків про проведення документальної планової перевірки платника податків із зазначенням дати початку проведення такої перевірки, її ходу і результатів; забезпечення можливості адміністративного оскарження рішень контролюючих органів; інформування про статус контрагентів за публічно доступними даними інформаційних і багато іншого.

Адміністрування

Згідно зі змінами, єдиною підставою для відмови в прийнятті податкової декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі буде недійсність електронного цифрового підпису такого платника податків, в тому числі у зв'язку із закінченням терміну дії сертифіката відкритого ключа, якщо тільки така податкова декларація відповідає всім вимогам електронного документа і надана в форматі, доступному для її технічної обробки.

Важливим нововведенням є те, що контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів.

Термін надання індивідуальних податкових консультацій скорочений з 30 календарних днів до 25.

У той же час, у разі, якщо положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації.

Термін надання платником податків пояснень, при виявленні невідповідності даних у податковій декларації збільшений з 10 робочих днів до 15.

Податок на прибуток

Для діяльності з випуску та проведення лотерей встановлюється ставка податку в розмірі 30% від доходів. Правда, таке збільшення ставки буде поступовим:

з 1 січня 2017 по 31 грудня 2017 включно - 18 відсотків; з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 включно - 24 відсотки; з 1 січня 2019 по 31 грудня 2019 року включно - 26 відсотків; з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 включно - 28 відсотків; з 1 січня 2021 року - 30%.

Фінансовий результат для платників податку на прибуток тепер також збільшується:

на суму залишкової вартості окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або за міжнародними стандартами фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта;

на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Роялті, які не є контрольованими операціями, але які відповідають правилу «витягнутої руки», можуть відноситься на витрати без обмежень.

Податок на прибуток

За кредитом, отриманим на придбання житла, платник податків має право на сплату суми податкового зобов'язання, нарахованого на суму боргу (кредиту і / або відсотків), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов'язання. Суми розстрочених податкових зобов'язань розраховуються платником податку самостійно і погашаються рівними частинами кожен календарний квартал до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня і до 20 грудня).

Пасивні доходи оподатковуватимуться за ставкою 18%. Виняток становлять:

5 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціях і корпоративних прав, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування);

9 відсотків - для доходів у вигляді дивідендів по акціям і / або інвестиційним сертифікатам, корпоративним правам, нарахованим нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.

До оподатковуваного доходу не включаються також витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з відрядженням в межах території України, але не більше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, у розрахунку за кожний такий день.

У разі продажу (обміну) об'єкта рухомого майна за посередництвом юридичної особи або представництва нерезидента чи фізичної особи - підприємця або укладення та оформлення договорів відчуження транспортних засобів в присутності посадових осіб органів, які здійснюють реєстрацію транспортних засобів, такий посередник або відповідний орган виконує функції податкового агента за поданням до контролюючого органу інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку в порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податків при укладенні договору зобов'язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого майна.

Платник податків має право в будь-який момент, а не тільки до 1 березня, як зараз, звернутися до податкового органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його річній податковій декларації, а контролюючий орган зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

Єдиний податок

З 1 січня 2017 року ставка єдиного податку для платників першої групи буде встановлюватися у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, тоді як другої групи, як і раніше, - у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати. Третя група платників єдиного податку, як і раніше буде розраховувати податок у відсотках до доходу.

Мінімальний розмір ЄСВ буде розраховуватися від мінімальної заробітної плати. Платники єдиного податку першої групи зможуть оплачувати ЄСВ в розмірі 0,5 мінімального страхового внеску.

Також нагадаємо, що фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, а також самозайняті особи тепер повинні оплачувати ЄСВ щомісяця, незалежно від наявності в цьому місяці доходів.

Змін зазнали також норми про податок на додану вартість, акцизи, рентної плати і т.д., про що докладніше розповімо в наступних публікаціях.

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss