* РБК — новости

* *

Главная Новости

Кримінально виконавчий кодекс України, Кримінально виконавчий кодекс України скачать 2014

Опубликовано: 01.09.2018

видео Кримінально виконавчий кодекс України, Кримінально виконавчий кодекс України скачать 2014

КВК Обери майбутнє 24

.

Кримінально - виконавчий кодекс України (Уголовно - исполнительный кодекс Украины)


2017, КВК (1-а частина)

Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими (Уголовно-исполнительное законодательство Украины регламентирует порядок и условия выполнения и отбывания криминальных наказаний с целью защиты интересов лица, общества и государства путем создания условий для исправления и ресоціалізації осужденных, предотвращение совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами, а также предотвращение пыток и нечеловеческому или такому, что унижает достоинство, поведению с осужденными).

Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України є визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та обов'язків; порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки; системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та порядку діяльності; нагляду і контролю за виконанням кримінальних покарань, участі громадськості в цьому процесі; а також регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань; звільнення від відбування покарання, допомоги особам, звільненим від покарання, контролю і нагляду за ними (Заданиями уголовно-исполнительного законодательства Украины являются определения принципов выполнения криминальных наказаний, правового статуса осужденных, гарантий защиты их прав, законных интересов и обязанностей; порядка применения к ним мероприятий влияния с целью исправления и профилактика асоциального поведения; системы органов и учреждений выполнения наказаний, их функций и порядка деятельности; надзора и контроля за выполнением криминальных наказаний, участия общественности в этом процессе; а также регламентация порядка и условий выполнения и отбывания криминальных наказаний; освобождения от отбывания наказания, помощи лицам, освобожденным от наказания, контроля и надзора за ними).

Скачати Кримінально - виконавчий кодекс України станом на 01.01.2014 рік.  (Скачать Уголовно - исполнительный кодекс Украины)

Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України (Цель и задачи уголовно-исполнительного законодательства Украины).

Стаття 2. Кримінально-виконавче законодавство України (Уголовно-исполнительное законодательство Украины).

Стаття 3. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі (Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и времени).

Стаття 4. Підстава виконання і відбування покарання(Основание выполнения и отбытие наказания).

Стаття 5. Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань (Принципы уголовно-исполнительного законодательства, выполнение и отбытие наказаний).

Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби(Исправление и ресоциализация осужденных и их основные средства).

Стаття 7. Основи правового статусу засуджених(Основы правового статуса осужденных).

Стаття 8. Основні права засуджених (Основные права осужденных).

Стаття 9. Основні обов’язки засуджених (Основные обязанности осужденных).

Стаття 10. Право засуджених на особисту безпеку (Право осужденных на личную безопасность).

Стаття 11. Види органів і установ виконання покарань(Виды органов и учреждений выполнения наказаний ).

Стаття 12. Державна виконавча служба (Государственная исполнительная служба ).

Стаття 13. Кримінально-виконавча інспекція (Уголовно-исполнительная инспекция).

Стаття 14. Військові частини, гауптвахти (Военные части, гауптвахты).

Стаття 15. Арештні доми (Арестные дома).

Стаття 16. Виправні центри (Исправимые центры).

Стаття 17. Дисциплінарний батальйон (Дисциплинарный батальон).

Стаття 18. Виправні колонії (Исправимые колонии).

Стаття 19. Виховні колонії (Воспитательные колонии).

Стаття 20. Повідомлення про місце відбування покарання (Сообщение о месте отбытия наказания).

Стаття 21. Застосування до засуджених заходів медичного характеру (Применение к осужденным мероприятиям медицинского характера).

Стаття 22. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань (Прокурорский надзор за выполнением криминальных наказаний).

Стаття 23. Відомчий контроль (Ведомственный контроль).

Стаття 24. Відвідування установ виконання покарань (Посещение учреждений выполнения наказаний).

Стаття 25. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань (Участие общественности в исправлении и ресоціалізації осужденных. Общественный контроль за соблюдением прав осужденных во время выполнения криминальных наказаний).

Стаття 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу (Порядок выполнения наказания в виде штрафа).

Стаття 27. Наслідки ухилення від сплати штрафу (Следствия уклонения от уплаты штрафа).

Стаття 28. Закінчення виконавчих дій (Истечение исполнительных действий).

Стаття 29. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (Порядок выполнения наказания в виде лишения военного, специального звания, ранга, чина или квалификационного класса).

Стаття 30. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (Порядок выполнения наказания в виде лишения права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Стаття 31. Обов’язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (Обязанности уголовно-исполнительной инспекции относительно выполнения наказания в виде лишения права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Стаття 32. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (Обязанности владельца предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа по месту работы осужденных к наказанию в виде лишения права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Стаття 33. Обов’язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності (Обязанности органов, которые имеют право аннулировать разрешение на занятие определенными видами деятельности).

Стаття 34. Обов’язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (Обязанности осужденных к наказанию в виде лишения права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Стаття 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (Следствия уклонения от отбытия наказания в виде лишения права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

Стаття 36. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт (Порядок выполнения наказания в виде общественных работ).

Стаття 37. Умови відбування покарання у виді громадських робіт (Условия отбытия наказания в виде общественных работ).

Стаття 38. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт (Исчисление срока наказания в виде общественных работ).

Стаття 39. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт (Обязанности владельца предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа по месту отбытия осужденными наказание в виде общественных работ).

Стаття 40. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт (Ответственность осужденных к наказанию в виде общественных работ).

Стаття 41. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт (Порядок выполнения наказания в виде исправимых работ).

Стаття 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт (Условия отбытия наказания в виде исправимых работ).

Стаття 43. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт (Исчисление срока наказания в виде исправимых работ).

Стаття 44. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт (Обязанности владельца предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа по месту отбытия осужденными наказание в виде исправимых работ).

Стаття 45. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт (Порядок проведения отчислений из заработка осужденных к исправимым работам).

Стаття 46. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт (Мероприятия поощрения и взыскание, которые применяются к лицам, осужденным к исправимым работам).

Стаття 47. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців (Порядок выполнения наказания в виде служебных ограничений для военнослужащих).

Стаття 48. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна (Порядок выполнения наказания в виде конфискации имущества).

Стаття 49. Майно, що підлягає конфіскації (Имущество, которое подлежит конфискации).

Стаття 50. Місця відбування покарання у виді арешту (Места отбытия наказания в виде ареста).

Стаття 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту (Порядок и условия выполнения наказания в виде ареста).

Стаття 52. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці (Привлечение лиц, осужденных к аресту, к работе).

Стаття 53. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту (Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту).

Стаття 54. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту (Мероприятия поощрения и взыскание, которые применяются к лицам, осужденным к аресту).

Стаття 55. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями (Особенности отбытия ареста осужденными военнослужащими).

Стаття 56. Місця відбування покарання у виді обмеження волі (Места отбытия наказания в виде ограничения воли).

Стаття 57. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання (Направление осужденных к ограничению воли для отбытия наказания).

Стаття 58. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі (Исчисление срока наказания в виде ограничения воли).

Стаття 59. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі (Порядок и условия отбытия наказания в виде ограничения воли).

Стаття 60. Умови праці засуджених до обмеження волі (Условия работы осужденных к ограничению воли).

Стаття 61. Обов’язки адміністрації виправного центру (Обязанности администрации исправимого центра).

Стаття 62. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі (Обязанности владельца предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа по месту работы осужденных к ограничению воли).

Стаття 63. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі (Медицинское обслуживание осужденных к ограничению воли).

Стаття 64. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі (Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению воли).

Стаття 65. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі (Социально-воспитательная работа с осужденными к ограничению воли).

Стаття 66. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних організаціях (Участие осужденных к ограничению воли в самодеятельных организациях).

Стаття 67. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі (Мероприятия поощрения, которые применяются к лицам, осужденным к ограничению воли).

Стаття 68. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі (Мероприятия взыскания, которые применяются к лицам, осужденным к ограничению воли).

Стаття 69. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до обмеження волі (Порядок применения мероприятий поощрения и взыскание к лицам, осужденным к ограничению воли).

Стаття 70. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень (Должностные лица, которые применяют мероприятия поощрения и взыскание, и объем их полномочий).

Стаття 71. Порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (Порядок выполнения наказания в виде держания в дисциплинарном батальоне военнослужащих).

Стаття 72. Режим у дисциплінарному батальйоні (Режим в дисциплинарном батальоне).

Стаття 73. Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців (Свидание и телефонные разговоры осужденных военнослужащих).

Стаття 74. Листування засуджених військовослужбовців (Переписка осужденных военнослужащих).

Стаття 75. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону (Кратковременные выезды осужденных военнослужащих за границы дисциплинарного батальона).

Стаття 76. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач) і бандеролей (Получение осужденными военнослужащими посылок (передач) и бандеролей).

Стаття 77. Праця засуджених військовослужбовців (Работа осужденных военнослужащих).

Стаття 78. Військове навчання засуджених військовослужбовців (Военное учение осужденных военнослужащих).

Стаття 79. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями (Социально-воспитательная работа с осужденными военнослужащими).

Стаття 80. Ради громадськості засуджених військовослужбовців (Ради общественности осужденных военнослужащих).

Стаття 81. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців (Мероприятия поощрения, которые применяются к осужденным военнослужащим).

Стаття 82. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців (Мероприятия взыскания, которые применяются к осужденным военнослужащим).

Стаття 83. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених військовослужбовців (Порядок применения мероприятий поощрения и взыскание к осужденным военнослужащим).

Стаття 84. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців (Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих).

Стаття 85. Звільнення від покарання засуджених військовослужбовців за хворобою (Освобождение от наказания осужденных военнослужащих за болезнью).

Стаття 86. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії (Определение осужденному к лишению свободы вида колонии).

Стаття 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання (Направление осужденных к лишению свободы для отбытия наказания).

Стаття 88. Переміщення засуджених до позбавлення волі (Перемещение осужденных к лишению свободы).

Стаття 89. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування (Оставление в следственном изоляторе или направление в исправимую колонию максимального уровня безопасности осужденных к лишению свободы для работы по хозяйственному обслуживанию).

Стаття 90. Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора (Временное оставление осужденного в следственном изоляторе и переведение осужденного из арестного дома, исправимого центра, дисциплинарного батальона или колонии к следственному изолятору).

Стаття 91. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній (Порядок принятия осужденных к лишению свободы к исправимым и воспитательным колониям).

Стаття 92. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях (Раздельное держание осужденных к лишению свободы в исправимых и воспитательных колониях).

Стаття 93. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії (Отбытие осужденными всего срока наказания в одной исправимой или воспитательной колонии).

Стаття 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній (Структурные участки исправимых и воспитательных колоний).

Стаття 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу (Держание осужденных к лишению свободы в участке карантина, диагностики и распределения).

Стаття 96. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації (Держание осужденных к лишению свободы в участке ресоціалізації).

Стаття 97. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого контролю (Держание осужденных к лишению свободы в участке усиленного контроля).

Стаття 98. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації (Держание осужденных к лишению свободы в участке социальной адаптации).

Стаття 99. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації (Держание осужденных к лишению свободы в участке социальной реабилитации).

Стаття 100. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі (Изменение условий держания осужденных к лишению свободы).

Стаття 101. Переведення засуджених до позбавлення волі (Переведение осужденных к лишению свободы ).

Стаття 102. Режим у колоніях та його основні вимоги (Режим в колониях и его основные требования).

Стаття 103. Технічні засоби нагляду і контролю (Технические средства надзора и контроля).

Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях (Оперативно-розыскная деятельность в колониях).

Стаття 105. Режим особливих умов у колоніях (Режим особых условий в колониях).

Стаття 106. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї (Основания применения мероприятий физического влияния, специальных средств и оружия).

Стаття 107. Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі (Права и обязанности осужденных к лишению свободы).

Стаття 108. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби (Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой потребности).

Стаття 109. Придбання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя (Приобретение осужденными к лишению свободы литературы и письменной принадлежности).

Стаття 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови (Свидание осужденных к лишению свободы с родственниками, адвокатами и другими лицами. Телефонные разговоры).

Стаття 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній (Кратковременные выезды за границы исправимых и воспитательных колоний).

Стаття 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей (Получение осужденными к лишению свободы посылок (передач) и бандеролей).

Стаття 113. Листування засуджених до позбавлення волі (Переписка осужденных к лишению свободы).

Стаття 114. Одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі грошових переказів (Получение и отправление осужденными к лишению свободы денежных переводов).

Стаття 115. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі (Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы).

Стаття 116. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі (Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы).

Стаття 117. Виконання примусового лікування (Выполнение принудительного лечения).

Стаття 118. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці (Привлечение осужденных к лишению свободы к общественно полезной работе).

Стаття 119. Умови праці засуджених до позбавлення волі (Условия работы осужденных к лишению свободы).

Стаття 120. Оплата праці засуджених до позбавлення волі (Оплата труда осужденных к лишению свободы).

Стаття 121. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі (Отчисление из заработка или другого дохода осужденных к лишению свободы).

Стаття 122. Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі (Пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы).

Стаття 123. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі (Социально-воспитательная работа с осужденными к лишению свободы).

Стаття 124. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі (Основные направления, формы и методы социально-воспитательной работы с осужденными к лишению свободы).

Стаття 125. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі (Общеобразовательное и профессионально-техническое обучение осужденным к лишению свободы).

Стаття 126. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі (Организация общеобразовательного и профессионально-технического обучения осужденным к лишению свободы).

Стаття 127. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі (Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы).

Стаття 128. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях (Богослужение и религиозные обряды в колониях).

Стаття 129. Вільний час засуджених до позбавлення волі (Свободное время осужденных к лишению свободы).

Стаття 130. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі (Мероприятия поощрения, которые применяются к лицам, лишенным воле).

Стаття 131. Порядок застосування заходів заохочення до осіб, позбавлених волі (Порядок применения мероприятий поощрения к лицам, лишенным воле).

Стаття 132. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі (Мероприятия взыскания, которые применяются к лицам, лишенным воле).

Стаття 133. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання (Злостный нарушитель установленного порядка отбытия наказания).

Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі (Порядок применения мероприятий взыскания к лицам, лишенным воле).

Стаття 135. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень (Должностные лица, которые применяют мероприятия поощрения и взыскание, и объем их полномочий).

Стаття 136. Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення волі (Основания и размер материальной ответственности осужденных к лишению свободы).

Стаття 137. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до позбавлення волі (Порядок взыскания материальных збитків, причиненных осужденными к лишению свободы).

Стаття 138. Виправні колонії мінімального рівня безпеки (Исправимые колонии минимального уровня безопасности).

Стаття 139. Виправні колонії середнього рівня безпеки (Исправимые колонии среднего уровня безопасности).

Стаття 140. Виправні колонії максимального рівня безпеки (Исправимые колонии максимального уровня безопасности).

Стаття 141. Відбування покарання засудженими вагітними жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років (Отбытие наказания осужденными беременными женщинами, матерями-кормилицами и женщинами, которые имеют детей возрастом до трех лет).

Стаття 142. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії (Проживание женщин, осужденных к лишению свободы, за пределами исправимой колонии).

Стаття 143. Особливості відбування покарання у виховних колоніях (Особенности отбытия наказания в воспитательных колониях).

Стаття 144. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх (Мероприятия поощрения, которые применяются к осужденным несовершеннолетним).

Стаття 145. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх (Мероприятия взыскания, которые применяются к осужденным несовершеннолетним).

Стаття 146. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та обсяг їх повноважень (Должностные лица, которые применяют мероприятия поощрения и взыскание к осужденным несовершеннолетним, и объем их полномочий).

Стаття 147. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії (Переведение осужденных из воспитательной колонии к исправимой колонии).

Стаття 148. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку (Оставление в воспитательных колониях осужденных, которые достигли восемнадцатилетнего возраста).

Стаття 149. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх (Участие общественности в исправлении и ресоціалізації осужденных несовершеннолетних).

Стаття 150. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі (Места отбытия наказания в виде пожизненного лишения свободы).

Стаття 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі (Порядок и условия выполнения и отбытие наказания в виде пожизненного лишения свободы).

Стаття 152. Підстави звільнення від відбування покарання (Основания освобождения от отбытия наказания).

Стаття 153. Припинення відбування покарання і порядок звільнення (Прекращение отбытия наказания и порядок освобождения).

Стаття 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання (Порядок досрочного освобождения от отбытия наказания).

Стаття 155. Правовий статус осіб, які відбули покарання (Правовой статус лиц, которые отбыли наказание).

Стаття 156. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні (Предоставление помощи осужденным в трудовом и бытовом устройстве).

Стаття 157. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання (Предоставление помощи лицам, уволенным из мест отбытия наказания).

Стаття 158. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (Установление административного надзора за лицами, уволенными из мест лишения свободы).

Стаття 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду (Выполнение постановления судьи об установлении и прекращении административного надзора).

Стаття 160. Громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання (Общественный контроль за лицами, досрочно уволенными от отбытия наказания).

Стаття 161. Порядок здійснення громадського контролю за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання (Порядок осуществления общественного контроля за лицами, досрочно уволенными от отбытия наказания).

Стаття 162. Заходи громадського впливу щодо осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання (Мероприятия общественного влияния относительно лиц, досрочно уволенных от отбытия наказания).

Стаття 163. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням (Органы, которые осуществляют контроль за поведением лиц, уволенных от отбытия наказания с испытанием).

Стаття 164. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням (Порядок осуществления контроля за поведением лиц, уволенных от отбытия наказания с испытанием).

Стаття 165. Обчислення іспитового строку (Исчисление экзаменационного срока).

Стаття 166. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням (Ответственность лиц, уволенных от отбытия наказания с испытанием).

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss