* РБК — новости

* *

Главная Новости

Шаблон договора об открытии банковского карточного счета и обслуживание корпоративной платежной карты (Украина)

Опубликовано: 01.09.2018

ДОГОВІР № ____

про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування

корпоративної платіжної картки (юридических лиц)

 

м. ________________                                                                                                                                             «    »  __             200      р.

Публічне акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк (скорочена назва: ПАТ «ВіЕйБі Банк»), що іменується надалі "БАНК", в особі __________________________________________, що діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом ________________________________ та зареєстрованої в реєстрі за №_______, з однієї сторони, та _________________________________________________ , що іменується надалі "КЛІЄНТ", в особі  __________________________________________, що діє на підставі ________________________ з другої сторони, разом іменуються «СТОРОНИ», а кожний окремо – «СТОРОНА», уклали цей Договір про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування корпоративної платіжної картки (далі – «Договір») про наступне:

 

1.     Загальні положення

1.1.  Визначення термінів, які використовуються у цьому Договорі, наведено в Положенні про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням (постанова Правління НБУ від 19 квітня 2005 року N 137) та в Правилах користування платіжними картками ПАТ «ВіЕйБі Банк» (надалі – Правила), що розміщені на Інтернет-сайті БАНКУ

1.2.  Відкриття карткового рахунку здійснюється на підставі відповідних документів, що подаються КЛІЄНТОМ, згідно з нормативними актами НБУ та внутрішніми правилами БАНКУ.

1.3.  Операції по картковому рахунку і застосування корпоративних платіжних карток регулюється чинним законодавством України, нормативними актами НБУ, правилами платіжних систем, цим Договором та Правилами.

Корпоративні платіжні картки не застосовуються для одержання заробітної плати, інших виплат соціального характеру,

а також для здійснення розрахунків за зовнішньоторговельними договорами (контрактами).

        Правилами платіжної системи можуть бути передбачені також інші обмеження щодо застосування корпоративних платіжних

        карток.

 

2.     Предмет Договору  

 

2.1.  БАНК відкриває і здійснює обслуговування карткового рахунку КЛІЄНТА № _________________  (надалі – КР) у ___________(гривні/доларах США/євро) та видає фізичній особі/особам (надалі – ДЕРЖАТЕЛЬ/держателі) міжнародну платіжну картку/картки до карткового рахунку (надалі – КАРТКА/картки) на умовах, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього, що можуть бути укладені в майбутньому і що складатимуть невід’ємну частину цього Договору, а також додатками до Договору. При цьому КЛІЄНТ бере на себе зобов’язання нести відповідальність за дотримання ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТКИ чинного законодавства України, правил платіжних систем, умов цього Договору та Правил при користуванні КАРТКОЮ.

2.2.  За відкриття та обслуговування КР КЛІЄНТ сплачує комісійну винагороду БАНКУ згідно з Тарифами по випуску та обслуговуванню платіжних карток (надалі – Тарифи), а також сплачує всі заборгованості, що виникають у зв’язку з використанням КАРТКИ. В день укладення цього Договору Тарифи доводяться до КЛІЄНТА на паперовому носії, про що КЛІЄНТ робить відповідну відмітку на примірнику БАНКА. В подальшому Тарифи доводяться до КЛІЄНТА у встановленому цим Договором порядку. Ознайомитися з Правилами КЛІЄНТ може на Інтернет-сайті БАНКУ. В тексті Договору під Тарифами завжди розуміються Тарифи, чинні на дату здійснення операції чи на дату настання обов’язку КЛІЄНТА оплатити послуги БАНКА.

 

3.     Умови обслуговування КР

 

3.1.  КЛІЄНТ повідомлений про те, що стосовно деяких операцій можуть застосовуватися обмеження (наприклад, за типом та сумою операцій), встановлені законодавчими та нормативними актами, внутрішніми правилами та процедурами БАНКУ, інших банків та/чи платіжних систем, через які ці операції здійснюються.

3.2.  За заявою КЛІЄНТА та при умові оплати вартості послуги відповідно до Тарифів, БАНК здійснює видачу додаткових карток держателям згідно з чинним законодавством України. КЛІЄНТ уповноважує держателів користуватися картками за умови дотримання чинного законодавства України, правил платіжних систем, умов цього Договору та Правил.

3.3.  Кошти з КР використовуються в межах ліміту витрат. Лімітом витрат є позитивний залишок на КР КЛІЄНТА за винятком суми незнижуваного залишку.

3.4.  Незнижуваним залишком на КР є сума грошових коштів, зарахована на КР КЛІЄНТА, яка є недоступною для використання протягом строку дії Договору і може бути отримана КЛІЄНТОМ при припиненні дії Договору або його достроковому розірванні, з урахуванням умов п.3.6. Розмір незнижуваного залишку визначений Тарифами.      

3.5.  КЛІЄНТ, який є власником КР, згідно з умовами цього Договору відповідає за всі операції з КАРТКОЮ/картками та заборгованість по КР впродовж строку дії Договору, а також протягом 35 (тридцяти п’яти) календарних днів з дати закриття КР.

3.6.  КЛІЄНТ доручає БАНКУ списувати з КР суми коштів у розмірі виконаних ДЕРЖАТЕЛЕМ/держателями операцій, а також суми, пов’язані з витратами по обслуговуванню КР згідно з Тарифами, у валюті КР, в т.ч. за рахунок незнижуваного залишку. Якщо валюта КР відрізняється від валюти операції або валюти списання витрат ДЕРЖАТЕЛЯ, що надійшли від платіжної системи за здійсненими операціями, КЛІЄНТ доручає БАНКУ здійснювати купівлю/продаж валюти в сумі коштів, що мають бути списані з КР КЛІЄНТА, за курсом, встановленим БАНКОМ на день списання коштів з КР, з подальшим зарахуванням купленої/проданої валюти на відповідні рахунки. При цьому Банк має право утримати всі належні обов’язкові платежі та комісії БАНКУ, пов’язані з такою операцією.

3.7.  Поповнення КР здійснюється у валюті КР в готівковій або безготівковій формі згідно з чинним законодавством України та умовами Договору. Зарахування коштів на КР здійснюється БАНКОМ в строк не пізніше робочого дня, наступного за днем надходження грошових коштів. У разі надходження на рахунок БАНКУ коштів для зарахування на КР у післяопераційний час, святковий, вихідний чи інший неробочий день, Банк здійснює відповідне зарахування першого наступного за ним робочого дня. Операційний час визначається внутрішнім розпорядком БАНКУ.

3.8.  КЛІЄНТ доручає БАНКУ у випадку помилкового зарахування БАНКОМ коштів на КР здійснювати самостійне списання помилково зарахованих коштів з КР. При цьому КЛІЄНТ несе відповідальність за погашення несанкціонованого овердрафту та нарахованих процентів за його використання, що може виникнути в разі використання ДЕРЖАТЕЛЕМ помилково зарахованих коштів.

3.9.  КЛІЄНТ доручає БАНКУ здійснювати договірне списання коштів з будь-якого рахунку (в т.ч. і карткового), відкритого КЛІЄНТОМ в БАНКУ, у відповідні дати виконання зобов’язань для погашення простроченої заборгованості, яка виникає за цим Договором, у відповідних сумах.

3.10.На несанкціонований овердрафт БАНК щомісячно нараховує проценти у розмірі, визначеному Тарифами. Нарахування здійснюється на суму несанкціонованого овердрафту з дати його виникнення по день повного погашення (включно) з використанням методу «факт/360» (у місяці – календарна кількість днів, у році - 360 днів).

3.11.БАНК в кінці кожного місяця нараховує проценти на залишок коштів на КР за фактичний строк їх зберігання у розмірі, визначеному Тарифами. Проценти нараховуються з використанням методу «факт/360» (у місяці – календарна кількість днів, у році - 360 днів) і виплачуються щомісячно, не пізніше останнього дня місяця, шляхом зарахування їх на КР.

3.12.КАРТКА/картки перевипускаються на новий строк за письмовою заявою КЛІЄНТА, яка має бути надана до БАНКУ не пізніше, ніж за 35 (тридцять п’ять) календарних днів до закінчення строку дії КАРТКИ/карток. При цьому БАНК залишає за собою право відмовити КЛІЄНТУ у перевипуску КАРТКИ/карток.

 

4.     Обов’язки СТОРІН

 

4.1.  КЛІЄНТ зобов’язується:

4.1.1.    Неухильно дотримуватись всіх положень цього Договору, Тарифів, Правил, а також правил міжнародних платіжних систем та чинного законодавства України.

4.1.2.    Нести відповідальність за зобов’язання  ДЕРЖАТЕЛІВ не передавати КАРТКУ та ПІН-код в користування третім особам і не використовувати КАРТКУ чи нанесену на неї інформацію для протизаконних операцій, в т.ч. оплати товарів чи послуг, придбання яких ДЕРЖАТЕЛЕМ суперечить вимогам чинного законодавства України.

4.1.3.    Сплатити БАНКУ суми усіх транзакцій, несанкціонованих овердрафтів, нарахованих на несанкціонований овердрафт процентів, комісій, інших платежів, що виникли у зв’язку з використанням КАРТКИ/карток.

4.1.4.    При виникненні несанкціонованого овердрафту по КР сплатити суму цього овердрафту і нарахованих процентів в строк до 25 (двадцять п’ятого) числа, наступного за місяцем виникнення несанкціонованого овердрафту, з урахуванням умов п. 3.7 та 3.8 Договору.

4.1.5.    Здійснити повне погашення заборгованості перед БАНКОМ за цим Договором, яка може виникнути, впродовж 35 (тридцяти п’яти) календарних днів з дати подання заяви на закриття КР, якщо така заборгованість матиме місце.

4.1.6.    У разі зміни місцезнаходження, зміни власника(ів) істотної участі, змін у складі осіб, які мають право першого чи другого підпису, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів, надати Банку протягом 10 (десяти) банківських днів з дня внесення змін відповідні документи та нову картку із зразками підписів і відбитком печатки. У випадку, якщо КЛІЄНТ не здійснив таке повідомлення або порушив термін повідомлення, КЛІЄНТ бере на себе всі ризики настання негативних наслідків, що будуть спричинені таким неповідомленням.

4.1.7.    Щомісяця ознайомлюватись з випискою по КР. У разі виявлення КЛІЄНТОМ невідповідності між операціями (сумами), вказаними у виписці, з фактично здійсненими/сплаченими, КЛІЄНТ зобов’язаний в строк не пізніше 10-го (десятого) числа календарного місяця, наступного за місяцем, за який сформована виписка, письмово інформувати БАНК про зміст виявленої невідповідності. При відсутності претензій по виписці від КЛІЄНТА протягом вищезазначеного терміну, виписка вважається підтвердженою КЛІЄНТОМ і КЛІЄНТ погоджується зі всіма операціями, що вказані у виписці.

4.1.8.    Своєчасно, не пізніше 10 (десятого) числа кожного місяця, знайомитись з інформацією БАНКУ (у залах обслуговування клієнтів, на сайті БАНКУ або за телефоном Інформаційного центру БАНКУ) щодо змін умов обслуговування КР/Тарифів БАНКУ. У випадку, якщо КЛІЄНТ не скористався наданою йому БАНКОМ можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні КР та/або проігнорував умови цього пункту, БАНК не несе відповідальності за наслідки таких дій/бездіяльності КЛІЄНТА.

4.1.9.    Здійснювати за КР операції та сплачувати комісії Банку у відповідності до всіх змін умов Договору та/або  Тарифів, в тому числі у випадку неодержання або несвоєчасного одержання повідомлення про такі зміни з незалежних від БАНКУ причин.

4.1.10.  При непогодженні зі змінами умов Договору та/або Тарифів, не пізніше дати набрання ними чинності, надати БАНКУ письмову заяву про розірвання цього Договору, одночасно повернути всі картки, випущені до КР, та погасити заборгованість, що виникла перед БАНКОМ, у тому числі і заборгованість, що виникне протягом 35 (тридцяти п’яти) календарних днів з дня подання заяви на закриття КР.

4.1.11.  Надати письмову заяву в БАНК протягом 3 (трьох) робочих днів після усної заяви (за номерами телефонів Інформаційного центру БАНКУ) у разі втрати, крадіжки або підозри на несанкціоновані операції по КАРТЦІ, а також якщо сторонній особі став відомий ПІН-код. Номери телефонів Інформаційного центру БАНКУ: +38 044 490 06 06 та 0 800 300 8 300 (дзвінки в межах України безкоштовні).

4.1.12.  Відшкодувати БАНКУ в повному обсязі будь-які збитки і витрати, які було завдано КЛІЄНТОМ та/або ДЕРЖАТЕЛЕМ/держателями внаслідок їх неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов цього Договору та/або Правил.

4.1.13.  Надавати допомогу та сприяти БАНКУ в процесі розгляду будь-яких претензій та скарг як з боку КЛІЄНТА, так і відносно КАРТКИ/карток, в т.ч. надавати БАНКУ за його вимогою для врегулювання спірних питань всі документи за операціями з використанням КАРТКИ/карток.

4.1.14.  У випадку припинення з будь-яких причин дії цього Договору повернути БАНКУ КАРТКУ/картки до КР у строк до десяти днів з дня припинення дії Договору.

 

4.2.  БАНК зобов’язується:

4.2.1.    Обслуговувати КР в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Тарифами, Правилами, а також правилами міжнародних платіжних систем та чинним законодавством України з урахуванням змін, що можуть мати місце протягом дії Договору.

4.2.2.    Інформувати КЛІЄНТА про стан КР, включаючи надання КЛІЄНТУ виписок за його КР. Виписки по КР надаються на вимогу КЛІЄНТА за кожний минулий місяць, якщо протягом цього місяця був будь-який рух по КР, і можуть бути отримані КЛІЄНТОМ за місцем укладення цього Договору після 1-го (першого) числа місяця, наступного за звітним.

4.2.3.    За вказівкою КЛІЄНТА виплатити залишок коштів на КР шляхом переказу їх на інший рахунок після проведення повного розрахунку між Сторонами у випадку припинення дії або розірвання цього Договору.

4.2.4.    При надходженні до БАНКУ усної заяви від КЛІЄНТА та/або ДЕРЖАТЕЛЯ про викрадення/втрату КАРТКИ заблокувати КАРТКУ з постановкою її в електронний стоп-лист протягом 15-ти (п’ятнадцяти) хвилин з моменту надходження заяви і надати КЛІЄНТУ та/або ДЕРЖАТЕЛЮ реєстраційний номер постановки КАРТКИ в електронний стоп-лист.

 

5.     Права СТОРІН

 

5.1.  КЛІЄНТ має право:

5.1.1.       Під свою відповідальність доручити БАНКУ видачу КАРТКИ/карток до КР на ім’я держателів.

5.1.2.    Вимагати від БАНКУ документи, що підтверджують коректність списання коштів з КР, у випадку виникнення спірних ситуацій. Запит в платіжній системі документів, що підтверджують списання коштів з КР КЛІЄНТА, здійснюється БАНКОМ за заявою КЛІЄНТА і підлягає оплаті згідно з Тарифами.

5.1.3.    Під свою відповідальність відмовитись від встановлення авторизаційних лімітів на використання коштів на КР:

на один календарний день – зателефонувавши до Інформаційного центру БАНКУ за номерами телефонів:

+38 044 490 06 06 або 0 800 300 8 300 (дзвінки в межах України безкоштовні). Номери телефонів також зазначені в Правилах та/або на КАРТЦІ.

на строк більше, ніж один день, чи на строк дії КАРТКИ – надавши до БАНКУ відповідну заяву у письмовій формі.

 

5.2.  БАНК має право:

5.2.1.    У разі порушення КЛІЄНТОМ та/або ДЕРЖАТЕЛЕМ умов цього Договору або при виникненні підозри у протизаконних/шахрайських операціях у будь-який час без попередження КЛІЄНТА відмовити в авторизації операції, припинити здійснення операцій по КР, вимагати дострокового повернення заборгованості по КР в цілому або у визначеній БАНКОМ частині, припинити або призупинити дію КАРТКИ/карток, а також відмовити в поновленні або перевипуску КАРТКИ/карток.

5.2.2.    Припинити проведення видаткових операцій за КР на підставі рішення державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством України. Не здійснювати нарахування процентів на залишок коштів, на які накладено арешт.

5.2.3.    Здійснювати примусове списання коштів з КР КЛІЄНТА у випадках, передбачених чинним законодавством України та договірне списання – на умовах, визначених цим Договором.

5.2.4.    Самостійно списувати з КР КЛІЄНТА в належний термін суму вартості обслуговування КР, включаючи комісії та інші відрахування, згідно з Тарифами, на що КЛІЄНТ дає згоду підписанням цього Договору.

5.2.5.    Змінювати умови обслуговування КР і діючих Тарифів та повідомляти КЛІЄНТА про такі зміни не пізніше, ніж за 21 (двадцять один) день до введення в дію таких змін, будь-яким із зазначених способів: через Інтернет-сайт БАНКУ, виписки по КР, інформаційні стенди БАНКУ, Мобільний банкінг тощо. Неотримання БАНКОМ в письмовому вигляді будь-яких заперечень від КЛІЄНТА до дати вступу в силу змін умов обслуговування КР або Тарифів свідчить про згоду КЛІЄНТА з такими змінами.

5.2.6.    Надавати необхідну інформацію членам міжнародних платіжних систем, правоохоронним, судовим та іншим органам в установлених чинним законодавством випадках.

5.2.7.    У разі відсутності залишку коштів на КР КЛІЄНТА протягом 6 (шести) календарних місяців БАНК має право закрити КР КЛІЄНТА та заблокувати всі КАРТКИ, випущені до КР, без отримання від КЛІЄНТА письмової заяви на закриття КР.

5.2.8.    Відмовити КЛІЄНТУ в обслуговуванні КР та у виконанні його доручень у випадку, якщо КЛІЄНТ допустив порушення своїх обов’язків, встановлених відповідно до п.4.1.6 цього Договору.

 

6.     Відповідальність СТОРІН та врегулювання спорів

6.1.  Відповідальність КЛІЄНТА:

6.1.1.    КЛІЄНТ несе відповідальність за невиконання ним та ДЕРЖАТЕЛЯМИ карток вимог чинного законодавства України, правил платіжних систем, умов цього Договору та Правил, а також за всіма операціями, що здійснені ДЕРЖАТЕЛЕМ/держателями карток.

6.1.2.    КЛІЄНТ несе відповідальність по всіх питаннях щодо оподаткування, пов’язаних з КР, згідно з чинним законодавством України.

6.1.3.    КЛІЄНТ відповідальний за сплату всіх операцій за КАРТКОЮ/картками, що здійснювалися після викрадення/втрати КАРТКИ/карток, в наступних випадках:

на момент здійснення будь-якої операції КЛІЄНТ або ДЕРЖАТЕЛЬ не повідомив БАНК про викрадення/втрату КАРТКИ; операція була здійснена протягом 15-ти (п’ятнадцяти) хвилин після отримання БАНКОМ усного повідомлення КЛІЄНТА або ДЕРЖАТЕЛЯ про викрадення/ втрату КАРТКИ; операція була здійснена без проведення запиту до БАНКУ (авторизації), якщо її проведення не суперечить нормативним документам і правилам платіжних систем.

6.1.4.    КЛІЄНТ несе відповідальність за надання недостовірної інформації при відкритті КР та поданні заяв на випуск КАРТКИ/карток згідно з чинним законодавством України.

6.1.5.    КЛІЄНТ несе відповідальність за всіма операціями, що здійснені по його КР та були оскаржені ним, до моменту остаточного проведення розслідувань БАНКУ щодо цих операцій.

6.1.6.    КЛІЄНТ несе відповідальність за невиконання ним обов’язку відповідно до п.4.1.6 Договору.

 

6.2.  Відповідальність БАНКУ:

6.2.1.    БАНК несе відповідальність за виконання умов цього Договору.

6.2.2.    БАНК не несе відповідальності за відмову третьої сторони прийняти до оплати КАРТКУ, за якість товарів та послуг, що оплачуються з застосуванням КАРТКИ, а також за будь-які обмеження, що встановлені третьою стороною та стосуються інтересів КЛІЄНТА.

6.2.3.    БАНК не несе відповідальності перед КЛІЄНТОМ за виникнення конфліктних ситуацій поза сферою його контролю, пов’язаних зі збоями в роботі систем оплати, розрахунків, обробки і передачі даних.

6.2.4.    БАНК не несе відповідальності за збитки, що спричинені КЛІЄНТУ в результаті незаконних дій, здійснених із застосуванням КАРТКИ третіми особами. По всіх виявлених фактах шахрайських дій БАНК повідомляє правоохоронним органам і у випадку встановлення конкретних винних осіб, КЛІЄНТ відшкодовує з цих осіб понесені матеріальні збитки у встановленому законодавством України порядку.

6.2.5.    БАНК не несе відповідальності за відмову у обслуговуванні КР та невиконання доручень КЛІЄНТА у випадку, якщо КЛІЄНТ допустив порушення своїх обов’язків, передбачених п.4.1.6 цього Договору.

6.3.1.    Спори та суперечки, які виникають при виконанні цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів між СТОРОНАМИ, у разі недосягнення між ними згоди – в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7.     Строк дії та порядок припинення Договору

7.1.  Цей Договір набирає чинності з дати його підписання СТОРОНАМИ і діє до повного виконання СТОРОНАМИ зобов’язань за цим Договором.

7.2.  Кожна зі СТОРІН має право ініціювати розірвання цього Договору. У випадку ініціювання розірвання цього Договору КЛІЄНТ зобов’язаний подати письмову заяву на закриття КР та повернути в БАНК КАРТКУ/картки, випущену(ні) до КР. При цьому до погашення КЛІЄНТОМ усієї суми заборгованості перед БАНКОМ дія Договору не може бути припинена.

7.3.  БАНК по закінченні 35 (тридцяти п’яти) календарних днів після повернення КАРТКИ/карток та виконання всіх боргових зобов’язань по КР перераховує залишок коштів на КР за реквізитами, зазначеними в заяві про закриття КР КЛІЄНТА, та закриває КР. Комісія за переказ/видачу коштів стягується БАНКОМ згідно з Тарифами.

8.1.  КЛІЄНТ погоджується, що зобов’язання за цим Договором забезпечуються всім належним КЛІЄНТУ майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2.  СТОРОНИ звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, якщо це є наслідком обставин надзвичайного характеру (форс-мажор), таких як повінь, пожежа, землетрус, а також війна або військові дії, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції, валютні обмеження, встановлені НБУ чи центральними банками інших держав, а також обставини, що виникли внаслідок прийняття нормативно-правових актів Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Національним банком України, іншими державними органами і спричинили неможливість виконання БАНКОМ своїх зобов'язань.

8.3.  КЛІЄНТ погоджується на передачу БАНКОМ розпоряджень, доручень, письмових повідомлень, SМS-повідомлень та/чи іншої інформації за допомогою телефонного зв'язку (включаючи мобільний та інші види телефонного зв'язку), а також поштою, усвідомлюючи, що дані канали зв'язку не завжди є безпечними.

8.4.  КЛІЄНТ, підписуючи цей Договір, засвідчує, що він ознайомлений з Тарифами БАНКУ та Правилами, що приведені на Інтернет-сайті БАНКУ ( www.vab.ua ), і зобов‘язується безумовно їх дотримуватись.

8.5.  Сторони визначають, що нормативи платіжних систем є конфіденційними і можуть надаватися для ознайомлення та використання в роботі виключно працівникам БАНКУ та представникам платіжних систем.

9.1.  Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник Договору надається КЛІЄНТУ, другий – зберігається в БАНКУ.

9.2.  Всі додатки до цього Договору та додаткові угоди, укладені між КЛІЄНТОМ і БАНКОМ, є невід’ємною частиною цього Договору.

10.   Юридичні адреси, реквізити та підписи СТОРІН:

               м.п.                                                                              м.п.

Оригінальний примірник Договору, платіжну картку/картки та ПІН-конверт(и) до неї/них отримав(ла)    _______________

                                                                                                                                                                                       (підпис Клієнта)

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss