* РБК — новости

* *

Главная Новости

Позапланові перевірки у підприємців

Опубликовано: 31.10.2018

видео Позапланові перевірки у підприємців

Віктор Галасюк про мораторій на перевірки бізнесу

Загальні аспекти

Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є:своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом податків та зборів; дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень винятково у випадках та у порядку, встановлених Податковим кодексом (п. 75.1 ст. 75 Кодексу).


Нові правила перевірки якості продуктів: що змінилось для покупців і підприємців

У фізичних осіб — підприємців така перевірка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), іншої звітності, первинних документів, які використовуються у податковому обліку і пов’язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.


Підстави податкової перевірки 2016 Основания налоговой проверки 2016

Відповідно до норм Податкового кодексу контролюючі органи мають право проводити документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки.

Де проводиться

Документальна позапланова виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

Документальною позаплановою невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.

З метою чіткого регламентування взаємовідносин посадових осіб контролюючих органів і платників податків ст. 78 Податкового кодексу встановлено порядок проведення документальних позапланових перевірок.

За яких підстав перевірятимуть

Особливістю документальної позапланової перевірки є те, що вона не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених Податковим кодексом.

Так, підставами для здійснення перевірки самозайнятих осіб є:

отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного та іншого не врегульованого Податковим кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обо­в’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником відповідно валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту; платником податків не подано в установлений законом строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом; платником податків подано контролю­ючому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом; виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних, та відповідну декларацію протягом 

15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту; платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, не досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться винятково з питань, що стали предметом оскарження; розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника; стосовно платника податку подано скаргу про ненадання ним податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разі ненадання таким платником протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит; стосовно платника податку подано скаргу про ненадання ним акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної у разі ненадання таким платником протягом 15 робочих днів з дня, що настає за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація зі скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит; отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки; контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня здійснено перевірку документів обов’язкової звітності платника податків або матеріалів документальної перевірки, проведеної контро­люючим органом нижчого рівня, і виявлено невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки питань, що повинні бути з’ясовані під час перевірки для винесення об’єк­тивного висновку щодо дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. В цьому випадку наказ про проведення документальної позапланової перевірки приймається контролюючим органом вищого рівня лише у тому разі, коли стосовно посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

Довідково

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені Податковим кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника, або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження.

у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації. Така перевірка проводиться винятково з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки; платником податків не подано в установлений п. 50.3 ст. 50 Податкового кодексу строк уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки, проведеної за заявою платника; виявлено розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних та деклараціях з акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне; платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V Податкового кодексу, та/або з від’ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис.  грн; платником податків не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться винятково з питань, зазначених у запиті контролюючого органу.

Зауважимо, що перелік матеріалів, які можуть бути підставами для висновків під час проведення документальних позапланових перевірок, і порядок надання платниками податків документів установлено статтями 83, 85 Податкового кодексу, а порядок оформлення результатів таких перевірок — ст. 86 Кодексу.

Зверніть увагу

Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки у разі якщо питання, що є предметом такої перевірки, вже розглядалися під час попередніх перевірок платника податків.

Умови допуску

Умови допуску до проведення документальної виїзної перевірки встановлено ст. 81, невиїзної — ст. 79 Податкового кодексу.

Так, посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної (планової або позапланової) виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених Податковим кодексом, та за умови пред’явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів:

направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова перевірка), підстави, дата початку і тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою цього органу; копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці — адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені Податковим кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, що перевірятиметься. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою цього органу; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу винятково на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови вручення платнику податків (його представнику) копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки і письмового повідом­лення про дату початку та місце проведення такої перевірки. Виконання таких умов надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки.

Слід зауважити, що присутність платників податків під час проведення документальних невиїзних перевірок не обо­в’язкова.

Пунктом 79.5 ст. 79 Податкового кодексу передбачено, що за наявності письмового звернення платника податків замість документальної невиїзної перевірки може проводитися документальна виїзна перевірка.

Скільки перевірятимуть

Тривалість документальних позапланових перевірок самозайнятих осіб не повин­на перевищувати:

три робочі дні — для фізичних осіб — підприємців, які не мають найманих працівників, за наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов:

платником податку подано податкову декларацію про відсутність доходів від провадження господарської діяльності;

платника податку не зареєстровано як платника ПДВ;

у контролюючих органах відсутня податкова інформація щодо використання платником податку найманої праці фізичних осіб; відкритих платником рахунків у банках та інших фінустановах;

п’ять робочих днів — для суб’єктів малого підприємництва; 10 робочих днів — для інших платників податків.

Продовження строків проведення документальних позапланових перевірок самозайнятих осіб можливе за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу не більш як на два робочі дні — для суб’єктів малого підприємництва, не більш як на п’ять робочих днів — для інших платників податків.

Права платника податків

Для платника податків Податковим кодексом передбачено певні права, які реалізуються під час перевірки. Зокрема, він може бути присутнім під час проведення перевірок та надавати пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися й отримувати акти (довідки) перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням актів (довідок) про проведення перевірки, у разі наявності зауважень щодо змісту порушень, складених актів (довідок) підписувати їх із застереженням та подавати в установленому порядку контролюючому органу письмові заперечення (пп. 17.1.6 п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс  — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Автори:  Алена Стельмах , начальник отдела планирования и координации контрольно-проверочной работы Управления планирования и контрольно-проверочной работы.

Юлия Пастушенко , главный государственный ревизор-инспектор

Источник:  https://buhgalter911.com/news/news-1033997.html

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss