* РБК — новости

* *

§ 1. Поняття та предмет науки цивільного права - Цивільне право України. Загальна частина - - Електронна бібліотека

Опубликовано: 25.10.2018

Наука цивільного права в узагальнюючому розумінні - це сис­тема знань про закономірності становлення і розвитку цивільно-правових явищ, діяльність спрямована на здобуття нових знань щодо цивільно-правових понять, категорій, суджень та ідей.

Як галузь цивільного права, так і його наука має свій пред­мет. Але, якщо предметом цивільного права є певні суспільні відносини, то предметом науки є саме цивільне право як галузь права, цивільне законодавство, законодавчі акти, в яких мають місце норми цивільного права, інші його джерела, правозастосовча практика тощо.

Наука цивільного права застосовує загальні та галузеві ме­тоди дослідження: діалектичний матеріалізм; метод порівняль­ного проведення; комплексний аналіз, системний аналіз, метод конкретних соціологічних досліджень та ін.

Розвиток науки цивільного права (цивілістика) в Україні має безпосередній зв´язок з розвитком російської цивілістики. Адже протягом багатьох років Україна входила до складу єдиної де­ржави - Російської імперії, а потім - Радянського Союзу. Але історії відомі проміжки часу, протягом яких були намагання створити цивілістику України.

Так, 9 липня 1918 р. В.І. Вернадський на першому засідан­ні комісії, створеної для вироблення Концепції майбутньої Української Академії наук, запропонував створити у складі Ака­демії чотири відділи, у тому числі й економічно-юридичний. А вже 4 вересня 1918 р. була оголошена розгорнута Характеристика правничих досліджень в Академії. До дев´яти кафедр, які повин­ні були досліджувати правові питання, входила кафедра цивіль­ного права і цивільної політики, яка мала за мету «розроблювати не так догматику і казуїстику чинного права, як порівнюючи ще дуже слабко в нас розроблену цивілістичну доктрину».

У майбутньому кафедра цивілістики була складовою части­ною відділу соціальних наук Української Академії наук. Вив­чення цивільного права відбувалось і в подальшому. Наприклад, у серпні 1921 р. при Академії наук серед інших семінарів був за­снований «семінар для виучування цивільного і звичаєвого пра­ва». Мета семінару хоча і була суто навчальна - дати молодим правникам ґрунтовну підготовку з найважливішої на той час галузі - цивільного права, але була безвідривною від цивільно-правової науки.

Увага, з якою ставилися в Українській Академії наук до роз­витку цивільного права на початку 20-х років, свідчить про спе­цифіку розвитку цивілістичної науки в Україні в порівнянні із загальним ставленням на той час до цивілістики в РСФСР. На думку О.С.Іоффе, в період від перемоги революції до 1921 p., коли товарні відносини зводилися до мінімуму, і широкого поширен­ня набула ідея прямого (безгрошового, безтоварного) розподілу, через що потреба в цивільному праві зовсім заперечувалась.

У подальшому, після створення СРСР, розвиток цивілістич­ної науки в Україні відбувався під впливом розвитку економі­ки в державі. Центрами розвитку цивілістичної науки в ті часи були Київ і Харків.

На початку 90-х років Україна розпочала будувати незалежну державу з розвитком ринкових відносин, перше місце в регулю­ванні яких відводиться цивільному праву. У цей період активні наукові розробки проводяться в Києві, Харкові, Львові і Одесі. В останній час відбувається розширення досліджень в галузі цивілістики в інших регіонах України. Велика науково-прак­тична робота проведена у зв´язку з розробкою та прийняттям но­вого ЦК України.

Водночас поряд з дослідженням проблем цивілістики відбу­вається впровадження в життя ідеї господарсько-правового регу­лювання майнових відносин в Україні. Про це свідчить прийняття Верховною Радою Господарського кодексу (ГК) України, що ство­рює правові підстави для продовження спору про дуалізм у праві.

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Агентство недвижемоти
Здравствуйте товарищи! С вами Саша Борисов! В своей прошлой статье « Пишу, пишу, а посетителей все нет и нет» я говорил о том, как писать статьи правильно, соблюдая все базовые правила seo

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss