* РБК — новости

* *

Главная Новости

Договір оренди -2

Опубликовано: 01.09.2018

видео Договір оренди -2

Юридичний ранок: договір оренди землі

.

                                                                                                   ДОГОВІР ОРЕНДИ_________________________ ________                                                                   «__» _______________ ___ _ р.

                     (місто укладання договору)


Про закони. Випуск №37 .Продовження укладення договору оренди землі.

________________________________________________________________________,          (повне найменування юридичної установи, організації - орендодавця),

  в особі ___________________________________________, який діє на підставі _________________________________________, (надалі - Орендодавець), з одного боку, та ______________________________________________________________________________

(повне найменування, прізвище ім’я по-батькові)

в особі ______________________________________________________,  який діє на підставі ____________________________________________________________, (надалі - Орендар),з іншого боку, уклали цей договір про наведене нижче.

                                                                                                                1.Предмет  Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування гідроспоруду (надалі - майно), що знаходиться (місце знаходження)__________________________________________, вартість якої визначено згідно з актом оцінки і становить______________________________________________ (Суму вказати прописом) грн. коп.

2. Умови передачі та поверненняорендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно.

Власником майна залишається _____________________, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. В разі припинення цього Договору майно повертається Орендарем Орендодавцю.

Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому у разі передачі майна Орендарю цим Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.4. Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

                                                                                                               3. Орендна плата

3.1. Орендна плата встановлюється у % співвідношенні від залишкової вартості основних фондів і становить ______________ грн. ____ коп. (згідно рахунку).

3.2. Орендна плата може перераховуватись Орендодавцеві щомісячно.

3.3. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.4. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і сплачується Орендодавцю з урахуванням  пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.5. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

                                                                                            4. Використання амортизаційнихвідрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

                                                                                                              5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню.

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна з обов'язкового дозволу обласного виробничого управління водного господарства.

5.5. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцу орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря.

                                                                                                              6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване майно підприємства відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. З обов'язкового дозволу обласного виробничого управління водного господарства та згоди орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння.

6.3. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна.

                                                                                                               7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

                                                                                                                 8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

                                                                             9. Відповідальність і вирішенняспорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Спори, які виникають за цим Договором або у зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

                                                                           10. Строк чинності, умови змінита припинення Договору

10.1. Цей  Договір  укладено  строком на _____  років, що діє з «___» ________ ___ _р. до «___» ________  ___ _ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

10.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря не визнаються підставами для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників).

10.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі орендованого майна;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;

банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.9. При заборгованості по орендній платі більш ніж за два місяці Орендодавець має право звернутися до Господарського суду з позовом про стягнення суми боргу в примусовому порядку та припинення дії договору.

10.10. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.11. Договір складено в 2-примірниках, що мають однакову юридичну силу.    

1 – Орендодавцю;            2 – Орендарю;   

                                                                                     11. Платіжні та поштові реквізити сторін

Орендодавець         ___________________________________________ (повне найменування)

                                                                  Поштова адреса:  

Реквізити:               Банк ______________________________,МФО    

                                     Розрахунковий рахунок:___________________

                                     Код ____________________________________

Орендатор   _____________________________________.

                           _____________________________________

                           _____________________________________

                           _____________________________________

                                                                    Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

розрахунок орендної плати;

акт приймання-передачі орендованого майна.

Орендодавець                                                                               Орендар

____________ /____________/                                        ____________  /____________/

М.П.                                                                                                    М.П.

Розрахунокорендної плати за оренду гідроспоруди

Орендна плата встановлюється у % співвідношенні від залишкової вартості основних фондів.

Залишкова вартість основних фондів____________________________грн. ____коп.            (Суму вказати прописом)

Орендна ставка складає _________% згідно методики розрахунку орендної плати, затвердженої КМУ.

Орендна плата за оренду гідроспоруди складає______________грн._____коп.

Орендар сплачує орендну плату на рахунок_____________________________ згідно договору оренди

Орендодавець                                                                                Орендар

____________ /____________/                                        ____________  /____________/

М.П.                                                                                                     М.П.

 

Реклама

Популярные новости

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6

Агентство по подбору домашнего персонала
Проблема поиска хорошей няни, надежной помощницы по хозяйству, квалифицированного репетитора для ребенка или сиделки для пожилого родственника знакома многим людям. Избавить их от множества хлопот по


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss