* РБК — новости

* *

Договір оренди -2

Опубликовано: 01.09.2018

видео Договір оренди -2

Юридичний ранок: договір оренди землі

.

                                                                                                   ДОГОВІР ОРЕНДИ_________________________ ________                                                                   «__» _______________ ___ _ р.

                     (місто укладання договору)


Про закони. Випуск №37 .Продовження укладення договору оренди землі.

________________________________________________________________________,          (повне найменування юридичної установи, організації - орендодавця),

  в особі ___________________________________________, який діє на підставі _________________________________________, (надалі - Орендодавець), з одного боку, та ______________________________________________________________________________

(повне найменування, прізвище ім’я по-батькові)

в особі ______________________________________________________,  який діє на підставі ____________________________________________________________, (надалі - Орендар),з іншого боку, уклали цей договір про наведене нижче.

                                                                                                                1.Предмет  Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування гідроспоруду (надалі - майно), що знаходиться (місце знаходження)__________________________________________, вартість якої визначено згідно з актом оцінки і становить______________________________________________ (Суму вказати прописом) грн. коп.

2. Умови передачі та поверненняорендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна.

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це майно.

Власником майна залишається _____________________, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. В разі припинення цього Договору майно повертається Орендарем Орендодавцю.

Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому у разі передачі майна Орендарю цим Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

2.4. Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.

                                                                                                               3. Орендна плата

3.1. Орендна плата встановлюється у % співвідношенні від залишкової вартості основних фондів і становить ______________ грн. ____ коп. (згідно рахунку).

3.2. Орендна плата може перераховуватись Орендодавцеві щомісячно.

3.3. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.4. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і сплачується Орендодавцю з урахуванням  пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.5. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.

                                                                                            4. Використання амортизаційнихвідрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

                                                                                                              5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню.

5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна з обов'язкового дозволу обласного виробничого управління водного господарства.

5.5. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцу орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря.

                                                                                                              6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване майно підприємства відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. З обов'язкового дозволу обласного виробничого управління водного господарства та згоди орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння.

6.3. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна.

                                                                                                               7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

                                                                                                                 8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

                                                                             9. Відповідальність і вирішенняспорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Спори, які виникають за цим Договором або у зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

                                                                           10. Строк чинності, умови змінита припинення Договору

10.1. Цей  Договір  укладено  строком на _____  років, що діє з «___» ________ ___ _р. до «___» ________  ___ _ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього строку цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення - власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

10.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря не визнаються підставами для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників).

10.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі орендованого майна;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням господарського суду;

банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.9. При заборгованості по орендній платі більш ніж за два місяці Орендодавець має право звернутися до Господарського суду з позовом про стягнення суми боргу в примусовому порядку та припинення дії договору.

10.10. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.11. Договір складено в 2-примірниках, що мають однакову юридичну силу.    

1 – Орендодавцю;            2 – Орендарю;   

                                                                                     11. Платіжні та поштові реквізити сторін

Орендодавець         ___________________________________________ (повне найменування)

                                                                  Поштова адреса:  

Реквізити:               Банк ______________________________,МФО    

                                     Розрахунковий рахунок:___________________

                                     Код ____________________________________

Орендатор   _____________________________________.

                           _____________________________________

                           _____________________________________

                           _____________________________________

                                                                    Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

розрахунок орендної плати;

акт приймання-передачі орендованого майна.

Орендодавець                                                                               Орендар

____________ /____________/                                        ____________  /____________/

М.П.                                                                                                    М.П.

Розрахунокорендної плати за оренду гідроспоруди

Орендна плата встановлюється у % співвідношенні від залишкової вартості основних фондів.

Залишкова вартість основних фондів____________________________грн. ____коп.            (Суму вказати прописом)

Орендна ставка складає _________% згідно методики розрахунку орендної плати, затвердженої КМУ.

Орендна плата за оренду гідроспоруди складає______________грн._____коп.

Орендар сплачує орендну плату на рахунок_____________________________ згідно договору оренди

Орендодавець                                                                                Орендар

____________ /____________/                                        ____________  /____________/

М.П.                                                                                                     М.П.

 

Реклама

Популярные новости

Федеральное агентство по рыболовству
  Официальное наименование Федеральное агентство по рыболовству   Официальное сокращенное наименование Росрыболовство   Действует на основании Положения, утвержденного Постановлением

Франшиза страхового агентства
К Вашему вниманию франшиза страхового агентства — Точка Страхования. Основными направлениями деятельности являются реализация полисов ОСАГО и КАСКО. Что входит в франшизу• Техническая поддержка наших

Агентство по эскорт услугам
У многих слово «эскорт» ассоциируется с элитным сопровождением, дорогими машинами и длинноногими красавицами-моделями, которых богатые владельцы крупных фирм берут с собой на светские рауты в качестве

Детективные агентства киева
На страницах нашего сайта Вы найдете много полезной информации, которая необходима в повседневной жизни. Вы имеете возможность обратиться к нам, оставив заявку либо позвонить по одному из номеров, указанных

Федеральное агентство по техническому регулированию
В 2003 году, 1 июля, вступил в действие ФЗ, определяющий основы технического регулирования. В рамках закона создана новая система установления норм для производственных процессов, продукции, услуг и работ.

Btl агентство полного цикла
Нередко рекламные услуги заказываются одновременно у нескольких поставщиков: одна фирма выполняет полиграфию, другая проводит исследование рынка, третья следит за общей успешностью проводимых мероприятий.

Русское агентство новостей
Русское Агентство Новостей (РуАН) создано, как альтернатива разнузданному, повсеместному шабашу, развёрнутому в СМИ равнодушными, недалёкими, продажными и недружественными к нормальным людям персонажами,

Мегаполис сервис агентство недвижимости
Агентство недвижимости «Мегаполис Сервис», предлагает все виды риэлторских услуг на рынке недвижимости. Купля-продажа, обмен квартир, домов, комнат, земельных участков, коттеджей, коммерческой недвижимости.

Сдать квартиру через агентство
Почему стоит держаться подальше от агентств недвижимости Что бы ответить на первый вопрос и понять почему идея сдать квартиру через агентство не самая блестящая, мне придется процитировать книгу “6


Реклама

Календарь новостей

Реклама

Архив новостей

Реклама

rss